Hosta ''Hadspen Blue


Hosta 'Halcyon'


Hosta 'Half and Half'


Hosta 'Hands Up'


Hosta 'Hanky Panky'


Hosta 'Harry van de Laar'


Hosta 'Harry van Trier'


Hosta 'Heideturm'


Hosta 'Herkules'


Hosta 'Hertha'


Hosta 'Hideout'


Hosta 'High Society'


Hosta 'High Tide'


Hosta 'Holy Mole'


Hosta 'Honshy'


Hosta 'Hush Puppie'


Hosta 'Hyacinthina', fortunei


Hosta 'Hydon Sunset'


Hosta 'Hyuga Urajiro'